Meini Meirionnydd

Daeth argraffiad cyntaf y llyfr o wasg y Lolfa yng Ngorffennaf 2007, a’r ail-argraffiad yng Ngorffennaf 2008.

Dyma farn rhai o’r adolygwyr:

Rhys Mwyn – Yr Herald Gymraeg: “Dyma un o’r llyfrau pwysicaf yn yr Iaith Gymraeg hyd yma! Mae’r llyfr yn hollol hollol hollol – HANFODOL!”

Emyr Llewelyn – Y Faner Newydd: “Dyma un o’r cyfrolau harddaf a mwyaf diddorol i ymddangos yn y Gymraeg. Prynwch hi – mae’n gyfareddol.”

Llais Llyfrau y BBC: “Mae’r gyfrol, sydd wedi ei sgrifennu yn amlwg gyda’r darllenydd cyffredin mewn golwg, yn sicr yn deffro diddordeb a thybed a allwn obeithio eu gweld yn ymestyn eu gweithgarwch i rannau eraill o Gymru? Byddai’n gasgliad difyr a gwerthfawr o lyfrau.”

Dewi Prysor: “Hoffwn eich annog i brynu’r llyfr anhygoel o ddiddorol, Meini Meirionnydd… …Mae mwy iddo na lluniau, hanes a chyfeirnodau grid, diolch i weledigaeth Huw Dylan Owen. Dwn i’m os ydw i wedi darllen llyfr mor ddiddorol erstalwm.”

Gwefan Gwales – Iwan Bryn James:

“Agorodd y gyfrol hon fy llygaid i’r cyfoeth ehangach a geir o fewn ffiniau’r sir.  Yn y gyfrol ddeniadol hon sy’n gyforiog o luniau lliw gwych gan y ffotograffydd David Glyn Lewis, rhestrir dros chwe deg o safleoedd megalithig, sy’n cynnwys meini hirion, cromlechi, siambrau claddu a chylchoedd cerrig nodedig.

Mae brwdfrydedd awdur y testun, Huw Dylan Owen, am y meini hyn, yn amlwg o’r dechrau.

Dyma gyfrol a’m plesiodd yn fawr, cyfrol sydd wedi codi awydd arnaf i ymweld fy hun â rhai o’r mannau hudol a gyflwynwyd imi o fewn ei thudalennau.”

Y Dydd: “…cyfrol hardd, ddifyr ac addysgiadol dros ben gyda lluniau ardderchog.”

Y Tyst (Dewi Jones): “Gan fod y testun wedi ei osod yn drwyadl mewn arddull mor ddifyr a darllenadwy rwy’n siwr y bydd yn apelio at lawer… …Rwy’n annog pawb sy’n hoff o grwydro’r unigeddau i brynu’r gyfrol hon ac i fynd allan i weld yr holl ryfeddodau a geir ynddi.”

Dail Dysynni: “Awgrym penigamp am anrheg i chi’ch hun! Lluniau’n plesio, englynion a hanesion diddorol. Gwaith ardderchog yn wir!”

Kenneth S. Brassil – Cylchgrawn Cymdeithas Hanes Sir Feirionnydd: “Yn naturiol y lluniau sydd yn tynnu sylw. Mae nifer fawr ohonynt yn wych. Ond y barddoniaeth sydd yn sicrhau fformiwla anarferol i’r gyfrol…”

Sesiwn yng Nghymru

Cyfrol o ysgrifau hwyliog ar y byd sesiynau gwerin yng Nghymru, gydag enw a nodiant alaw Gymreig yn bennawd i bob pennod. Llyfr unigryw ei naws gelfyddydol na chyhoeddwyd ei fath yn y Gymraeg o’r blaen.

Dyma farn rhai o’r adolygwyr:

Catrin Meirion ar Radio Cymru – YMA.

Gwyn Griffiths ar wefan Gwales:

“Y mae Sesiwn yng Nghymru – Cymry, Cwrw a Chân gan Huw Dylan Owen yn gampwaith o gyfrol, y gyfrol fwyaf diddorol a ddarllenais ers llawer dydd. Dyma sgrifennu byrlymus, cyffrous, gwybodus, brwdfrydig ac afieithus. Ychwanegwch at hynny sylwadau bachog a barn bendant ar wahanol agweddau’r byd canu gwerin, Cymru a Chymreictod gan ddyn ar dân dros ganu gwerin. Mae e hefyd o blaid cyflwyno canu gwerin yn y lle y dylid gwneud hynny – ymysg gwerin hwyliog y tafarnau.

Dyma arweinlyfr ardderchog i dafarnau sy’n croesawu sesiynwyr. Hefyd, ar gychwyn pob pennod fe geir alaw draddodiadol Gymreig, tua deugain ohonyn nhw i gyd – rhywbeth amhrisiadwy i grwpiau gwerin.

Mae hon yn gyfrol gyforiog o wybodaeth ddiddorol, o farddoniaeth ardderchog, y rhan fwyaf ohoni, rwy’n tybied, o waith yr awdur ei hun ac yn dangos dawn cynganeddwr medrus. Yn ogystal â hynny, mae’r bennod olaf yn ddarn ardderchog o lenyddiaeth bur. Fedra i ddim dweud mwy.”

O Feirion i Dreforys

Cyfuno traddodiadau roc, rap, gwerin a chynghanedd yn blethwaith unigryw Gymreig.

Ar hyd heol hudolus – am ennyd

      dymunaf eich tywys;

   o fro i fro dewch ar frys

   o Feirion i Dreforys.

O Feirion i Dreforys gan Huw Dylan ar gael i’w ffrydio neu ar CD drwy Bandcamp a siopau Cymraeg – nawr!

ADOLYGIADAU

O Feirion… …i Dreforys

“Dros y blynyddoedd bu ganddo droed mewn sawl gwersyll cerddorol, yn werin a roc.  Tybed nad yw’r bardd a’r cerddor dawnus hwn bellach wedi llwyddo i greu arddull newydd ac unigryw iddo ef ei hun?” – Arfon Gwilym (Cylchgrawn Barn – Mehefin 2021)

“If a pint of Guinness had a voice it might well sound like Huw Dylan Owen on this new album – velvety, dark and very sustaining… …[Cau’r Hen Le] Despite its aching feeling of threnody, of lament, it’s a lovely, lovely song, not least when the singer harmonises with himself, two baritone rivers conjoining… …Just as fellow poet and troubadour Twm Morys – who shares a similar voice and flair for versifying – often sings about hares, here Hyw Dylan Owen sings about the beloved bears of his childhood, now removed, now long gone. It’s a good upbeat ending to an album by a natural rover, taking folk music for a walk along new paths, full of beautiful turns and sudden, unexpected vistas.” – Jon Gower (Nation Cymru 13/6/21)

“Diddorol iawn!  13 o draciau amrywiol iawn.  Mae’n amlwg iawn o’r cychwyn cyntaf pa mor bwysig ydy geiriau yn fan hyn.  Mae Huw Dylan yn fardd o fri a waw! Mae ‘na eiriau bendigedig…   Ac am lais sydd ganddo fo.  Mae ganddo fo lais isel melfedaidd, bas.  Llais sy’n perthyn i’r tir rhywsut…   Mae’r amrywiaeth yn eithriadol…  Mae o wedi creu genre hollol newydd yn fan hyn.” – Ann Atkinson (Rhaglen Dewi Llwyd, Radio Cymru 18/7/2021)

“extraordinary debut album… heady mixture of familiar folk tunes interspersed with rock themes, hypnotic Welsh-language poetry, intonation & what he calls: ‘Rap traddodiadol’ – weird, wonderfully raw and very appealing.” – Mik Tems (Folk Wales 22/6/2021)

“Huw Dylan (not a Valleys tribute to his esteemed octogenarian namesake, but an enigmatic character all the same) effectively weaves Welsh poetry, songs, rap, and traditional folk themes to an accompaniment of rock guitars, traditional instruments and harmonies.Dylan’s vocal style and timbre perfectly compliments the material, and the choice of arrangements and accompaniments is eclectic, but fitting throughout.” – Rock n Reel Magazine RnR (Ian Taylor [RnR Vol.2 Issue.88] July August 2021)

“Albwm newydd gan Huw Dylan.  Mae o’n swnio fel Bob Delyn, neu’n Leonard Coheny” – Dyl Mei  (Radio Cymru ar Rhaglen Tudur Owen – 1/5/2021)

“Wow! Licio honna’n fawr iawn. Yn fawr iawn. Yr ail dro I mi wrando arni a mae hi’n well yr ail dro. Disgrifiad o lais fatha jam ar croissant neu fel menyn ar dôst. Neis ‘lly. Rhyw deimlad fel’na.” – Tudur Owen am Cau’r Hen Le (Radio Cymru ar Rhaglen Tudur Owen – 1/5/2021)

“Wedi mwynhau’n fawr.  Wedi ei chynhyrchu yn arbennig o dda. Mae’r wybodaeth sy’n rhan o’r pecyn yn wych. Ewch amdani! A mwynhewch y gwrando!” – Eurig Salisbury (Podlediad Clera Ebrilll 2021)

“Braf gweld y gynghanedd yn cael ei defnyddio mewn ffordd gyffrous!” – Aneirin Karadog (Podlediad Clera Ebrill 2021)

Geiriau’r cerddi/caneuon a Gwybodaeth am Alawon

Cyflafan

Mi welais saethu miloedd

Drwy Hollywood, a’r hwyl oedd

Gweled Indiaid yn gelain,

Miri im gweld marw’r rhain.

Cael mwynhau gweld gynnau gant

Diawlineb yn adloniant,

Gweld pen-plu yn llyfu’r llwch

A’i farw yn ddifyrwch.

Ias a gawn o weld hen sgwô

Ni welwn fam yn wylo

Na gweled loes a galar

Cherokee wedi colli câr.

Cael hwyl iawn gweld celanedd

Heb weld y boen, heb weld y bedd.

Ni y gwyn sydd ddynion gwâr,

Nhw ddi-enaid oedd anwar.

Gwelais heno’n ddigalon

Hen Sioux ar y sgrin yn sôn

Am hafau a dyddiau da

O’i adfyd mewn gwarchodfa.

Heno heb lwyth, heb ei wlad,

Yn brudd heb ei wareiddiad.

– Dafydd Wyn Jones

Uchder Cader Idris – Oferedd Treforys
Alawon Traddodiadol Cymreig a chwaraeir mewn sesiynau gwerin. Cyfrol: “250 Welsh Airs for a Shilling – Davidson’s musical miracles.”

Cau’r Hen Le

Wrth gloi y clwydi ar ddiwedd dydd

A’r machlud yno’n aros

Fe wyr mai hi yw’r olaf prudd

A’r terfyn ddaw’n rhy agos

Diffodd y golau a brwsio’r llawr

Run fath a’i mam o’i blaen

A chofio’n ol at ddyddiau’r wawr

A’r oesau’n ‘mestyn ymlaen.

Mae’n gwybod mai hi yw yr olaf

I gau y drws ynghlo

Dyma’r tro diwethaf i’w llais gael codi’r to

Ac wrth iddi gerdded at yfory

Sy’n edrych mor ddu a llwm

Mae’n deall mai hi oedd yr unig un

I sgwyddo baich mor drwm.

Ni chofir y chwerthin na’r canu nawr

Na’r hwyliau fu yno’n codi

Cymdeithas na all gofio’r wawr

A’r ysbryd wedi torri.

Atgofion braf blynyddoedd hir

Sy’n drwm dan ddigalondid

Rhy wan fu’r ymladd, dyna’r gwir –

Cau dyrnau yw cadernid.

Mae’n teimlo cywilydd, euogrwydd cras,

Croen gwydd ac iasau cryndod,

Y ddolen wnaeth fethu, methiant ei thras

Nid yw am i neb ei hadnabod.

Holai’ chymydog “lle fuest ti

a hithau’n ddydd mor braf?”

A’i chalon yn chwithig ni allai hi

Gyfaddef a’r hanes mor glaf.

Merch

Diwall yw’r dlos fach dawel, – un wylaidd

ei thad eilw’n angel,

Ei halaw’n ddi-daw, gwallt del,

Cernod a gwaedd mewn cornel.

Un waedd yw ei hwyrol weddi, – a’i gras

a dry’n sgrech cyn nosi;

Un rheg yw ei phader hi –

Enaid ag ofn rhieni.

Ei rhieni rydd ‘arweiniad’, – mam hallt

ei melltith a’i phwniad

a dwrn yn anrheg gan dad,

Curo ddengys eu cariad.

 braw daw y ‘cariad briwiau’ – a loes,

Ei chloi mewn cypyrddau

yn gas er y glas gleisiau

yn y gwyll a’r drws ar gau.

Yn y gwyll cenfydd hen gyllell – un fain

Finiog a daw dichell

I agor cnawd ei dagell,

Heb dad-gwae bydd bywyd gwell.

Heb aros, â gwae mae’n ymosod, – lladd

â llafn rydlyd barod;

Heb waedd tad yn peidio bod,

Undydd – diwedd plentyndod.

Diwedd a neb yn deall, – un weddw

gyhoeddus, ond cibddall;

Un amddifad o dad dall,

A diwedd plentyn diwall.

Awyren Bapur

 thithau’n llyfn a glân a hardd

Yn rhwym i drefn disgyrchiant

Cymeraf ennyd i’th godi di

Ar adain llawn gogoniant.

Mwytho’n gain a thylunio crin

A phlygu craidd dy hanfod

Bysedd deheuig am dy ganol di

A glynu gyda ‘nhafod.

Ehed i’r gwynt â d’enaid fry

Wyt frau, cei orffwys fory.

Ar awel braf cei esgyn rhwydd

 gwefr wrth frig entrychion

A throelli yno gerllaw y nef

Ysbrydol fydd d’orwelion.

Rhy fyr yw einioes dalen frau

Rhy hawdd yw rhwyg a malu

Ehed pob cyfle ddaw i’th ran

Cei orffwys pan ddaw yfory.

Ehed i’r gwynt â d’enaid fry

Wyt frau, cei orffwys fory.

Ehed i’r gwynt ar aden rydd

Ar lif a gwres yr awel

Ar wynt cei ffoi rhyw ddydd

Wyt frau, cei orffwys yn dawel.

Mudo

Yn ufudd, rhywsut mae’n cofio – y nyth

Fu’n hin haf cyn mudo

Adref; rhaid yw’r ailgrwydro,

Daw’r gwŷs â brys ‘nôl i’w bro.

Broydd hyfryd ddeil i hudo’i – haden,

Rhaid gadael Soweto

A thrist yw cymryd ei thro

I roi hwyl a ffarwelio.

Ffarwel maith cyn dechrau teithio – esgyn

A phesgi wrth fentro

Yn haid ar fin alltudio,

Llu’n canu ar wifr o’u co’.

Fe gwyd, o’r wifr lle bu’r clwydo yn res,

Ar wib heb betruso

Â’u racet am Foroco,

I dir yr haul aiff ar dro.

Daw’r haul a’i hin i’w blino – a’i horiau

Drwy’r Sahara’n brifo

Yn boeth, mae’n anobeithio

Er deddf ei greddf uwch y gro.

A’i greddf disynnwyr diwyro – i Ffrainc

Aiff ar ras llawn cyffro

Yn fuan, a’i hadfywio

Wna’r traeth, at Gymru y tro.

O bell, yng Nghymru caiff bwyllo – ond twyll

Yw gwneud tŷ dan fondo

A chael hoe, nid dyma’i chlo

Â’i natur ufudd eto…

Cregennan

Alaw draddodiadol ddysgais o’r sesiynau.  Cofnodir yr alaw yn y gyfrol Sesiwn yng Nghymru sydd ar werth YMA.

Llwydwyll Gwareiddiad Llydaw

Yn bendrwm yn ei chwman – ym Min Mor

Ym Mhen March, hen wreigan

Mor hen a’r mor ei hunan

Werthai lês wrth y lan.

Yn ei gweillen ‘roedd gallu – ei llinach,

Deall hen ei theulu;

Hithau’r un fath a’r hyn fu

Yn gweu hanes a gwenu.

Aeth cur i’r plethau cywrain, – hir waedu

Aeth i’r brodwaith mirain,

A’r llaw a bwythai’r lliain

Yn llunio cof mewn llun cain.

Hen wraig drist ar greigiau draw – yn gwarchod

Wrth ei gorchwyl distaw;

Awen ei llwyth yn ei llaw,

Llwydwyll gwareiddiad Llydaw.

Gerallt Lloyd Owen

Gwenllian

(Sempringham 27-8-2020)

Wedi’n Llyw rhaid oedd dwyn y lleiaf,

Ein bwrw, a bwrw y buraf

Yn ei chrud, rhaid oedd dwyn y fwynaf,

Ein gwanu, a gwanu y gwanaf,

Dwyn ein hil, a dwyn ei haf – heb gysur

A dwyn natur y diniweitiaf.

Gorchuddia Fi!

Pan dwi’n sych dwi angen dy ddagrau

I’m dyfrio pan nad oes glaw,

Pan dwi’n oer dwi angen dy heulwen

A’i wenau i gydio’n fy llaw.

Gyda’r gwyll dwi angen dy lusern

I oleuo y llwybr llwm,

Yn y ddawns dwi angen dy rhythm

I’m cynnal a churiad dy ddrwm.

Cer allan a hel myrdd betalau

Yr ardd yn holl liwiau yr haf,

Cadw nhw’n grin tan yr hydref

I greu cwrlid o bersawr braf.

GORCHUDDIA FI!

Yn y gwanwyn dwi angen dy hydref

I liwio prydferthwch ar fyd.

Mae fy ngorffennol i angen d’yfory

A’th ledrith yn gweu swyn ar fy hyd.

Cer allan a hel myrdd betalau

Yr ardd yn holl liwiau yr haf,

Cadw nhw’n grin tan yr hydref

I greu cwrlid o bersawr braf.

GORCHUDDIA FI! COFLEIDIA FI! CARA FI! GORCHUDDIA FI!

Ymdaith Dolgellau

Alaw draddodiadol, gyfansoddwyd gan John Williams o’r Abermo, a ddysgais mewn sesiynau ac sydd i’w gael yng nghasgliad Mary Richards, Darowen, a olygwyd gan Robin Huw Bowen ac sydd ar werth YMA.

Llwybrau

Hen rodle oriau rhadlon – ei harddwch

A gerddais yn gyson,

Un hwiangerdd a gwerddon

Ar ei hyd oedd Wtra’r Fron.

Ei hyd yn y cof redaf – yn ddedwydd,

Yn ddi-hid i’r eithaf,

Popeth fel ddoe ddiwethaf

A phob dydd yn ddydd o haf.

I ddesg fy nyddiau ysgol – ac arswyd

Y gwersi beunyddiol

Caf symud drwy daith hudol,

Af i hen haf adre ’n ôl.

Haf glasoed o naddu coedyn – rhwygo

O’r rhygwellt pob hedyn

A hela blodau melyn,

Canu cân o chwiban chwyn.

Yn hoenus cael chwibanu – alaw nwyf,

Chwilio nyth sy’n celu,

A gwên cofio hen fro gu,

Yn nefoedd heb fyth dyfu.

Nefoedd nas gallaf anghofio – mor fyw

Ac mor fwyn yw’r atgo’,

Yn wenau’n ifanc yno…

Rhai cain yw llwybrau y co’.

Anebrwydd yr ymlwybraf – yma ’nawr

A minnau’n hen, fy ngaeaf

Yn brudd, ond daw coffa braf…

Am rhyw hyd yn chwim rhodiaf.

Eirth

Pan oeddwn i yn blentyn mi ‘roeddwn i’n ofalus

Wrth gerdded hyd y stryd

Wrth gerdded pan yn ifanc osgoi llwyth o graciau

Wrth gerdded hyd y stryd

Rhag ofn i’r eirth ein gweld ni

Mae nhw wedi mynd a’r eirth i gyd,

Mae nhw wedi mynd a f’eirth bach i.

Wrth gamu ar y pafin ceisio osgoi llwyth o graciau

Wrth gerdded hyd y stryd

Neidio hyd y palmant rhag ofn gweld eirth yn deffro

Wrth gerdded hyd y stryd

Rhag ofn i’r eirth ein gweld ni.

Ond wrth imi dyfu fyny newidiodd y bygythiad

Wrth gerdded hyd y stryd

Dwi’n drist ac yn hiraethu ac am i’r eirth ddychwelyd

Wrth gerdded hyd y stryd

Ond wna nhw fyth ddychwelyd…

Recordiad byw o ŵyl Tyrfe Tawe yn Amgueddfa’r Glannau, Abertawe, 2006